Tag Archives: White (Non-Sexual)

Exploring Conscious Touch in Sofia, Bulgaria

You are invited to a special evening exploring conscious touch.

We are all yearning for greater connection, yet often find ourselves lacking a place where we may explore while having our boundaries honored in each moment.

Come co-create this special evening where we will be invited to find our ease in connection.

Online ticketing here: http://touchbulgaria.eventbrite.com/

Touch is a place where we as humans are often feeling a lack, but have an edge around asking for what we may desire or need.

Let us create a container where all may be witnessed in their desire. A container where guilt, shame and fear around giving and receiving touch may be stripped away. Where we simply interact with consciousness and choice and that each honoring of another further honors ourselves.

We will begin with a simple ceremony of seeing and being seen, so that we may drop into presence with one another.

From there we will co-create our agreements and boundaries for the evening. Then we will engage in some guided massage, so that no one needs worry about skill or technique. We can all learn and explore together.

Elemental massage is a beautiful way to welcome our bodies and explore differing kinds of activating and sensation touch.

Know that you may choose to participate with a particular partner. All boundaries around partnership, touch and clothing will be honored.

This is an evening of self-exploration, opening to our natural touch-positive nature in a way which is intended to open more pathways to self-love.

Details:
7pm – 10pm
Cost is 25 Euro
Purchase Tickets here: http://touchbulgaria.eventbrite.com/

This evening is guided by Eugene Hedlund, founder of the School of Tribal Tantra

More info videos about Tribal Tantra and Eugene Hedlund at:
https://www.youtube.com/channel/UC10ilzVJh04mIx5dp5epgIg

About Eugene: Founder of the School of Tribal Tantra, Eugene Hedlund has been teaching these transformational arts around the globe since 2008.

He founded The School of Tribal Tantra as a gateway to accelerate those who are ready to step into their mastery. Eugene’s core passion is to use these tools and gifts in an integrated way which best serves each student.

Full calendar of events and trainings:
https://sheddingskins.com/cal/ss/photo

“I am not here to offer anything new, but to help us remember something old, something true, something that has always been…that you are complete. You are enough. You are worthy of loving and being loved.”

A Tantric Journey into Intimacy in Belgrade, Serbia

=== SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ===

Tantričko putovanje u intimnost

Reč intimacy se može posmatrati i kao “into-me-see” (“u-meni-videti“) – koliko nas žudi za ovako nečim? Biti viđen. I videti. Jasno videti svet oko nas i našu vezu sa njim. Uvideti ili “spoznati” našu pravu prirodu.

Praktična primena Tantre u našim modernim životima nudi ključ za nalaženje slobode za kojom žudimo i za intimnošću koju želimo.

Tantra je elegantno jednostavna u svojoj srži. Poziva nas da donesemo svesnost u ono što je nesvesno. To je sve. I to je dovoljno. U ovoj svesnosti mi nalazimo gradivni materijal za ispunjenje dve naše velike želje:

* Spoznajom ko sam ja
* Uspostaviti ljubav prema samom sebi

Ovo će biti putovanje ujedinjenja nešeg srca i uma. Našeg tela i duše. Naše seksualnosti i spiritualnosti. Koristićemo drevna tantrička učenja i meditacije kao osnovu za oslobađanje od osećaja krivice, stida i straha koji nas sputavaju u ispunjenju naše životne svrhe.

Naučićemo kako seksualnost može pojačati našu kreativnost
Otkrićemo kako želja može otvoriti naše srce
Probudićemo ponovo našu intuitivnu prirodu
Otkriti kako savremena nauka dokazuje duh
Predati se primanju ljubavi koju inače toliko jurimo

Koristićemo iskustvene vežbe koje u osnovi imaju drevna tantrička učenja i odvojiti vreme za komentare, refleksije i integraciju naučenog tako da možete ove alate poneti sa sobom van radionice.

Ovo putovanje naših srca biće nežno i pažljivo vođeno ali će takođe zahtevati i hrabrost da se pokažete, da taj deo nas koji želi da ostane mali i manifestuje strah, neizvestnost i sumnju bude viđen. Zato moramo pitati da li ste spremni?

Da li ste spremni za pomak ka milosti, lakoći i ličnoj moći?
Da li ste spremni da iskusite i potpuno utelovite vaše puno pravo da budete voljeni, da stvarate, delujete i izražavate se?
Da li ste spremni da osetite i izrazite svoju mušku/žensku prirodu u svojoj punoći?
Da li ste spremni da otpustite osećaj krivice, straha, stida i ograničavajućih uverenja koja vas sprečavaju da živite svoj život?

Praktikovaćemo klasične Tantra ceremonije i meditacije. Radićemo sa sa tantričkim elemental i čakra sistemima. Radićemo sami, sa partnerima i u grupnom polju.

Ovo je transformacioni vikend. Ako ste spremni odgovorite na poziv.

DETALJI:
19:00 – 22:00 Petak, 27 Maj, Otvoreni Petak, Tantra Puja Otvaranja Srca
11:00 – 18:00 Subota, 28 Maj
11:00 – 17:00 Nedelja, 29 Maj

Lokacija, instrukcije za plaćanje, predlog za smeštaj ako dolazite iz inostranstva i ponuda obroka biće naknadno objavljeni.

Cene: puna cijena 130 Eura. Za rane prijave do 15. Maja snižena cena je 100 Eura. 25 eura ukoliko dolazite samo u petak na otvoreni događaj, u protivnom je ovo uračunato u osnovnu cenu radionice.Prijave su sa nepovratnim depozitom od 50 Eura. Radna cena 70 Eura.

Online prijava: http://goo.gl/forms/P0krovR2lo

Radionica će biti vođena na engleskom i prevođena na srpski jezik.

 

Praktična poruka o seksualnosti i seksualnoj energiji: U Tantri se radi sa seksualnošću jer je to jedan od sistema koji integriše seksualnu energiju kao kreativnu životnu energiju i prihvata ovaj vibrantni i vitalni deo nas samih. Ovo dalje postavlja pitanja kako ćemo i da li ćemo raditi sa seksualnošću na ovoj radionici? Da li će biti nudizma? Da li će se od mene tražiti da dodirujem, budem dodirivan/a ili se na druge načine povezujem sa drugima i da li mogu da modifikujem instrukcije ako mi ne odgovaraju?

Da radićemo sa seksualnom energijom. Pričaćemo o njoj. Učiti o njoj. Pokretaćemo i podizati energiju kroz pokret i disanje sa namerom razvijanja ovakvih sposobnosti na ličnom nivou i uspostavljanja obrasca i uverenja da je seksualna energija nešto što potiče iz nas samih a ne nešto što nam drugi daju. Pokretaćemo energiju sa partnerima i u grupnom ritualu kroz pokret, disanje i vizualizaciju. Neće biti seksualnog i genitalnog kontakta na radionici. Umesto toga otkrićemo kako su naša seksualnost, fizički nivo i siritualnost povezani i nezavisni od seksualnog odnosa sa drugima, tako da možemo stupiti u veću ličnu moć i izbor o tome ćemo koristiti našu seksualnu energiju sa drugima i kako ćemo njome podržavati našu svrhu krećući se kroz život.

Nudizam u tantri nije zahtevan i neophodan. Ukoliko postoje vežbe ili ceremonije gde se poziva na nudizam ili na svlačenje po fazama one su tu da vas podrže u procesu, ukoliko to i vi tako doživljavate ali nije zahtevano.

Svaka vežba sa dodirom može se modifikovati na energetski dodir i možete u bilo kojoj fazi vežbe odlučiti na kom ćete nivou interagovati sa drugima kako bi ste ispoštovali suverenitet vašeg tela.

Sve prethodno rečeno će biti posebno naglašeno ponovo na radionici jer su to važne stvari kako bi se svako osećao ugodno.

Ponovo, ovo je transformacioni vikend. Ako ste spremni odgovorite na poziv.

O Eugene-u

Eugene Hedlund, osnivač Tribal Tantra Škole podučava ove transformacione veštine širom sveta od 2008. Nakon različitih životnih iskustava, radeći kao tantrički savetnik sa pojedincima i parovima, učesnik u popularnim festivalima i učitelj plesa 5 Ritmova, Eugen je odlučio da fokusira svoju energiju u treniranju drugih u tantričkim veštinama i na taj način ih podrži u pronalaženju njihovih darova i deljenju sa drugima.

=== ENGLISH VERSION ===

A Tantric journey into Intimacy
 
The word Tantra is derived from Sanskrit root “tan” meaning to increase, expand or stretch, with tantra meaning to weave, loom or woven together. Thus it can be said to mean we increase as we bring together, we expand as we integrate.
The word intimacy can be considered as “into-me-see” – How many of us are yearning for exactly this? To be seen. And to see. To see clearly the world around and our relationship to it. And to see ourselves. To see or to “know” our true nature.
The practical application of Tantra to our modern lives offers the key to find the freedom we yearn for and intimacy we desire.
 
Tantra is elegantly simple at it’s core. It invites us to bring consciousness to that which was unconscious. That is all. And it is enough. From this consciousness we find the building blocks to fulfill two great desires:
*Know who I am
*Love myself
Ours will be a journey of uniting of our heart and mind. Our body and soul. Our sexuality and spirituality. We will use ancient tantric teachings and meditations as a foundation to support the release of guilt, shame and fear which hinders us in fulfilling our purpose in this life.
*learn how our sexuality can power our creativity
 
*discover how our desire can open our heart
 
*reawaken our primal intuitive nature
 
*discover how science is proving spirit
 
*surrender to receive the love you have been chasing
We will utilize experiential practices connected to the ancient tantric texts with time for commentary, reflection and integration of what was learned, so you may take the tools with you.
This journey into our own heart will be lovingly guided, but will also require the courage to show up, for that part of us which would remain small will manifest into fear, hesitation and doubt, so we must ask, Are you ready?
 
*Are you ready to move toward grace, ease and empowerment?
*Are you ready to experience and fully embody your right to be loved, to create, act and express?
*Are you prepared to be fully empowered and expressed in your clear masculine/feminine?
*Are you ready to let go of the guilt, fear, shame and limiting beliefs holding you back from living your life?
We will practice classic Tantric ceremonies and meditations. We will work with the tantric elemental and chakra systems. We will work on our own, with partners and in the group field. Emphasis will be on healing, empowerment and integration over strict adherence to a timeline and exercise cramming.
This is a transformational weekend. If you are ready, answer the call.
 
DETAILS:
7pm – 10pm Fri, May 27th, Open Event, “Heart Opening Tantra Puja”
11am – 6pm Sat, May 28th
11am – 5pm Sun, May 29th
Cost 130E, 100E Early bird by May 15th. 25E if you are attending only the open event Friday night, otherwise this is included into the workshop price.Non-refundable deposit of 50E is required.Location, payment instructions, accommodation suggestions and meal offerings will be announced later.

Online registration form: http://goo.gl/forms/EZOtevZ6nw

Translation to Serbian language will be available.

About Eugene: Founder of the School of Tribal Tantra, Eugene Hedlund has been teaching these transformational arts around the globe since 2008.
He founded The School of Tribal Tantra as a gateway to accelerate those who are ready to step into their mastery. Eugene’s core passion is to use these tools and gifts in an integrated way which best serves each student.
“I am not here to offer anything new, but to help us remember something old, something true, something that has always been…that you are complete. You are enough. You are worthy of loving and being loved.” ~ Eugene
A practical and clear note on sexuality and sexual energy:
Tantra is associated with sexuality, because it is the one system which integrates sexuality as creative life force energy and says yes to this vibrant and vital aspect of self. Which begs the questions, how or will we work with sexuality in this workshop? Will there be nudity? Will I be required to touch, be touched or otherwise connect with other persons and can I modify any instructions?
1) We will work with sexual energy. We will talk about it. Learn about it. We will move and raise energy through movement and breath with the intention of developing some mastery on the personal level and re-patterning our understanding of this energy as self-sourced versus something others spark within us. We will move energy with partners and in group ritual. This will also be movement, breath and through visualization. There is no sexual or genital contact during the workshop itself. We will instead discover how our sexuality, physicality, spirituality are all interconnected separate from intercourse or sexual acts, so that we may foster greater power and choice regarding how we share our sexual energy with others and how we use this energy to support our purpose as we move through life.
2) There is no required nudity. If there are exercises or ceremonies where nudity or stages of undress are invited, these are to comfort and as they support your process but will not be a requirement in this workshop
3) Any touch exercises may be modified to energetic touch and you are free to change your mind during exercises so as to honor your own body sovereignty.
All of these will be reemphasized as they are relevant during the workshop itself.
 
If you reading this you are already being called. Say yes to that which is saying yes to you. We will meet you there.

Tribal Tantra Heart Opening Puja in Belgrade, Serbia

=== SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ===

Tantra Puja Otvaranja Srca – Otvoreni Događaj

Pozvani ste na ceremoniju Tantra Puja Otvaranja Srca. To je sveta ceremonija u kojoj možemo iskusiti našu stvarnu prirodu Sebstva i doći u stanje totalnog jedinstva i povezanosti sa samim sobom i drugima.

Ova Tantra Puja je način odavanja počasti i obožavanja božanskog koje se nalazi u svakom od nas.

Celo ovo veče biće provedeno sve dubljim uranjanjem u poštovanje, počast, uvažavanje i ljubav za sveto ujedinjenje između božanskog i ljudskog, muškog i ženskog principa i između senzualnosti i spiritualnosti.

Ovo je “stanična” puja. Postojaće spoljašni i unutrašnji krug od kojih jedan rotira i sa svakom rotacijom imaćete novog partnera za rad. Sa svakim partnerom imaćete novu šansu da uspostavite ljubav sa samim sobom kroz oči vašeg partnera.

Ovo je suptilna, elegantno jednostavna ceremonija i u tome leži njen potencijal. Tantričke veštine pozivaju nas u naše srce sa lakoćom i u punošću. Ovo je jedna od najlepših ceremonija gde se možemo otvoriti u utelovljeno iskustvo svedočenja božanskog u svima i tako ga pronaći i u nama.

Otvorite se za mogućnost obožavanja, praštanja, bezuslovne ljubavi i iskustvo vašeg pravog i višeg sebstva u samo nekoliko sati ove ceremonije.

DETALJI:
19:00 – 22:00 Petak, 27 Maj
Lokacija i instrukcije za plaćanje biće naknadno objavljeni.
25 eura ukoliko dolazite samo u petak na ovaj otvoreni događaj, u protivnom je ovo uračunato u osnovnu cenu vikend radionice.

Online prijava: http://goo.gl/forms/P0krovR2lo

Ukoliko interesovanje za ovaj otvoreni događaj prevazilazi optimalan broj učesnika prednost će imati učesnici celokupne vikend radionice.

Link do vikend radionice koja sledi ovu ovaj događaj:https://www.facebook.com/events/620062668143672/

O Eugene-u

Eugene Hedlund, osnivač Tribal Tantra Škole podučava ove transformacione veštine širom sveta od 2008. Nakon različitih životnih iskustava, radeći kao tantrički savetnik sa pojedincima i parovima, učesnik u popularnim festivalima i učitelj plesa 5 Ritmova, Eugen je odlučio da fokusira svoju energiju u treniranju drugih u tantričkim veštinama i na taj način ih podrži u pronalaženju njihovih darova i deljenju sa drugima.

We all know the power of Ritual in our lives, how it connects us with our inner knowing and with the beauty and magic that abounds. We are delighted to invite you to share with us in this Heart Opening Tantra Puja.
A Puja is a devotional offering, a way of honoring and adoring the divine that dwells within each of us. Through this sacred ceremony we can realize the true nature of the Self and experience a state of total oneness.
This entire evening will be spent diving deeper into devotion, beauty, and reverence, celebrating the divine union between masculine and feminine, divinity and humanity, sensation and spirit.
This is a “station” puja, with an inner and outer circle. One circle rotates and with each rotation you have a new partner to dive into presence with. Each partnering is truly an opportunity to fall in love with ourselves through the eyes of another
.
(Note this is not a gender based event. Our capacity to witness the divine in each other and to open our hearts to absolute love is a characteristic shared by all equally.)
The stations are subtle, elegantly simple and this is their potency. The Tantric arts invite us to rest into our own hearts in an easeful way, spilling out their abundant splendor. This ceremony is one of the most exquisite ways of opening to an embodied experience of the divine in all and especially the divine within ourselves.
Open to the possibility of adoration, forgiveness, healing, deep unconditional love and experiencing your higher self in the span of a few short hours.
How deeply can you surrender to love?
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

DETAILS:
7pm – 10pm Fri, May 27th
25E if you are attending only this open event that is introduction to the weekend workshop, otherwise this is included into the workshop price.

 

Location and payment instructions will be announced later.
Online registration form: http://goo.gl/forms/EZOtevZ6nw

 

If interest for this open event is larger than optimal number of participants then participants of the weekend workshop will have advantage.

 

Full weekend event is located here: https://www.facebook.com/events/620062668143672/

 

About Eugene: Founder of the School of Tribal Tantra, Eugene Hedlund has been teaching these transformational arts around the globe since 2008.
He founded The School of Tribal Tantra as a gateway to accelerate those who are ready to step into their mastery. Eugene’s core passion is to use these tools and gifts in an integrated way which best serves each student.
“I am not here to offer anything new, but to help us remember something old, something true, something that has always been…that you are complete. You are enough. You are worthy of loving and being loved.”

A Tantric Journey into Intimacy in San Diego, CA

The word Tantra is derived from Sanskrit root “tan” meaning to increase, expand or stretch, with tantra meaning to weave, loom or woven together. Thus it can be said to mean we increase as we bring together, we expand as we integrate.

The word intimacy can be considered as “into-me-see” – How many of us are yearning for exactly this? To be seen. And to see. To see clearly the world around and our relationship to it. And to see ourselves. To see or to “know” our true nature.

The practical application of Tantra to our modern lives offers the key to find the freedom we yearn for and intimacy we desire.

Tickets Here: http://bliss-life-april-2016-sd.eventbrite.com/

Tantra is elegantly simple at it’s core. It invites us to bring consciousness to that which was unconscious. That is all. And it is enough. From this consciousness we find the building blocks to fulfill two great desires:

*Know who I am
*Love myself


Ours will be a journey of uniting of our heart and mind. Our body and soul. Our sexuality and spirituality. We will use ancient tantric teachings and meditations as a foundation to support the release of guilt, shame and fear which hinders us in fulfilling our purpose in this life.

*learn how our sexuality can power our creativity

*discover how our desire can open our heart

*reawaken our primal intuitive nature

*discover how science is proving spirit

*surrender to receive the love you have been chasing

We will utilize experiential practices connected to the ancient tantric texts with time for commentary, reflection and integration of what was learned, so you may take the tools with you.

This journey into our own heart will be lovingly guided, but will also require the courage to show up, for that part of us which would remain small will manifest into fear, hesitation and doubt, so we must ask, Are you ready?

*Are you ready to move toward grace, ease and empowerment?
*Are you ready to experience and fully embody your right to be loved, to create, act and express?
*Are you prepared to be fully empowered and expressed in your clear masculine/feminine?
*Are you ready to let go of the guilt, fear, shame and limiting beliefs holding you back from living your life?

We will practice classic Tantric ceremonies and meditations. We will work with the tantric elemental and chakra systems. We will work on our own, with partners and in the group field. Emphasis will be on healing, empowerment and integration over strict adherence to a timeline and exercise cramming.

This is a transformational weekend. If you are ready, answer the call.

This 6 Hour Tantra Experience will be facilitated by International Tantra Teacher Eugene Hedlund.

Saturday April 23rd
12:00 PM – 6:00 PM
(please be at least 15 minutes early so we can start on time)

Tickets Here: http://bliss-life-april-2016-sd.eventbrite.com/


A practical and clear note on sexuality and sexual energy:

Tantra is associated with sexuality, because it is the one system which integrates sexuality as creative life force energy and says yes to this vibrant and vital aspect of self. Which begs the questions, how or will we work with sexuality in this workshop? Will there be nudity? Will I be required to touch, be touched or otherwise connect with other persons and can I modify any instructions?

1) We will work with sexual energy. We will talk about it. Learn about it. We will move and raise energy through movement and breath with the intention of developing some mastery on the personal level and re-patterning our understanding of this energy as self-sourced versus something others spark within us. We will move energy with partners and in group ritual. This will also be movement, breath and through visualization. There is no sexual or genital contact during the workshop itself. We will instead discover how our sexuality, physicality, spirituality are all interconnected separate from intercourse or sexual acts, so that we may foster greater power and choice regarding how we share our sexual energy with others and how we use this energy to support our purpose as we move through life.

2) There is no required nudity. If there are exercises or ceremonies where nudity or stages of undress are invited, these are to comfort and as they support your process but will not be a requirement in this workshop

3) Any touch exercises may be modified to energetic touch and you are free to change your mind during exercises so as to honor your own body sovereignty.

All of these will be reemphasized as they are relevant during the workshop itself.

If you reading this you are already being called. Say yes to that which is saying yes to you. We will meet you there.

Tantristic Heart and Love Day: Heart Opening Puja with Eugene and Heart Songs Circle with Fia in Estonia

You are invited to a most special day of heart opening practices which invite us to allow more love to flow in, around and through us.
We will gather and open the circle in a simple ceremony of welcome.
Next we will enter into the Heart Opening Tantra Puja. A Puja is a devotional offering. Through this sacred ceremony we can experience the realization of the true nature of the Self and come into the state of total oneness and true connectedness with ourselves and each other.
This Tantra Puja is a way of honoring and adoring the divine that dwells within each of us. The subtle sensual energies residing within our bodies are invoked, revered, and welcomed as honored guests at this feast of love.
This entire evening will be spent diving deeper into devotion, adoration, honoring the divine union between divinity and humanity, masculine and feminine, and especially sensuality and spirituality.
Through partnered stations designed to take you through devotion, adoration, connection, and depth of embodied pleasure.

We will share through questions, touch, breath, and sound, and will experience the healing power of being truly seen and heard. Each new face will help you journey ever inward to find the places you are holding back and give you an opportunity to open anew in a safe and loving environment.
You will begin to loosen the shackles that bind your heart and tongue as you find your divine reflection through each person you interact with. As you are witnessed with such clarity and unconditional love, you will emerge transformed. Only then will you begin to connect with others in wonder, curiosity, and utter awareness, celebrating the divine presence within us all.
* Come with your desire to unmask the secrets of your heart.
* Come ready to release those energies that hold you back from manifesting love.
* Come explore ways to experience joy more fully in your life.

 

THEN in the state of connected bliss Fia will lead us in a heart song circle!
Singing together gives us the space to clear out our energetic field, raise our vibrations and let go of what is no longer serving us. Through singing we can develop deep contact with ourselves, it opens the heart and silence the mind. It connects us with each other and is a way of being present in the now.
This circle is open for everybody; Old, young, all singing levels, you don’t need ”to know” how to sing or know anything about singing; just be open to sing and listen and let the songs open you. This is a time to just be yourself in all that you are and experience the joy and energy that is created when we together sing healing and uplifting heart songs & bhajans.
Pühapäeval, 7. veebruaril
Tallinnas TAIJI klubis, Pärnu mnt 102, korpus E

Algus kell 12:00, lõpp ca 17:00
Osalus 25€

Riietus vaba, soovitavalt kihiline. Mõnus on sokkis/paljajalu.
Mitte mingeid eelnevaid kogemusi ei eeldata.

NB! Ole palun kohal juba varem!
Kui plaanid tulla, siis märgi palun end ka “Osalen “siinsamas Facebookis ning jaga kutseid/infot sõpradele 🙂

INFO:
Rain Vainik rain@humare.ee 50 44 717
ttp://tantsud.humare.ee/

About Fia:
Fia Forsström is a singer-/songwriter from Sweden who creates music with a wish to move something inside of you. Lyrics that reflects all of life; here is the beautiful and wild, but also the ugly and uncomfortable. She is driven by evoking thoughts and to inspire. She has a great passion for the healing power of singing and creating spaces where people can meet each other just as they are. After experiencing the enormous joy and energy of chanting circles, singing together without any focus on achievement and instead let the song come from the heart, she wants to open up and invite more people to share that magic.

https://www.facebook.com/FiasMusic/

Welcome ♥

Heart Opening Puja and Tantra Talk in Rome, Italy – Puja Tantrica Tribale dell’Apertura del cuore

Concretamente, come si pratica questo antico sistema di conoscenze alla nostra vita di oggi?
Ci sono infinite storie, curiosità e spesso paure a proposito della parola tantra, ad esempio:

Cos’è il lavoro sull’energia, ed esiste veramente?
E’ tutto incentrato sul sesso?
Vuol dire che devo diventare poliamoroso?
Devo cambiare nome e vestirmi in strano modo?
Mi tocca diventare vegetariano?

Ma soprattutto:
come può un’insieme di insegnamenti nati dall’altro capo del mondo più di 5000 anni fa aver nulla a che fare con la mia vita di oggi?
Cos’è il Tantra e perché dovrebbe importarmi?

Il Tantra è l’unica pratica spirituale che dice SI a tutte le parti di noi stessi, nessuna esclusa. Ed è per questo che è così interessante, ma allo stesso tempo può intimorire o incutere paura.

Ed io sono onorato di offrire un occasione sicura in cui entrare in questo mondo dove nulla è richiesto ma tutto è possibile.
Sono onorato di darvi il benvenuto al vostro essere senza limiti!

In questo incontro avete la possibilità di sentire una presentazione su cosa è il tantra e fare domande.
Qualsiasi tipo di domanda, per sfatare i miti e scoprire se questa pratica fa per voi.
————————–————————–————————–——–


Puja Tantrica Tribale dedicata all’Apertura del cuore

Siete invitati ad una Puja Tantrica dell’Apertura del cuore. Un Puja è un offerta di devozione. Attraverso questa sacra cerimonia potremo provare la realizzazione della vera natura del Essere e giungere allo stato di unione con noi stessi e connessione con gli altri.

Questa Puja Tantrico è un modo di onorare ed adorare il divino che risiede in ciascuno di noi. Le sottili energie sessuali che risiedono nei nostri corpi vengono evocate, riverite e accolte come ospiti graditi in questa festa dell’amore.

Questa esperienza ci permetterà di tuffarci profondamente nella devozione e nell’adorazione, onorando l’unione divina tra umanità e divinità, mascolinità e femminilità, e specialmente tra sensualità e spiritualità.

Cominceremo con un cerchio interno ed uno esterno, guidati attraverso le esperienze e ruotando per esplorare con un partner diverso ogni volta.
Ci saranno pratiche sul come delimitare gli spazi e stabilire i confini. Pratiche per aprire i nostri cuori, pratiche per abbandonarci, dare e ricevere e giocare come bimbi.

Condivideremo utilizzando la comunicazione, il tocco, il respiro e il suono, e contatteremo il potere guaritore di essere veramente visti e sentiti. Ogni nuovo volto ci aiuterà a viaggiare dentro di noi per esplorare i luoghi dell anima che stai resistendo e dargli l’opportunità di aprirsi in un contesto sicuro e pieno di amore.

E’ possibile lasciar andare i pesi che abitano il tuo cuore e la tua lingua, trovando un riflesso divino in ogni persona con cui interaggirai. Allorché sarai visto con cosi tanta chiarezza e amore incondizionato ne emergerai trasformato. Sarà possibile connetterti con gli altri con meraviglia, curiosità, e totale consapevolezza, celebrando la presenza divina che è dentro ognuno di noi.

Vieni col tuo desiderio di smascherare i segreti del tuo cuore.
Vieni pronto a rilasciare quelle energie che ti trattengono dal manifestare l’amore.
Vieni a esplorare modi per provare gioia pura nella tua vita
————————–————————–————————–


Eugene Hedlund, fondatore della Scuola di Tantra Tribale insegna queste arti trasformative in giro per il mondo dal 2008. Eugene è anche un riconosciuto councelor tantrico che ha aiutato molti individui e coppie nella loro ricerca di vivere una vita di amore e potenzialità senza limiti. Molto attivo nel mondo di festival Eugene ha iniziato a focalizzare la sua attenzione a come dare sostegno ad un pubblico più vasto per farli conoscere il proprio stesso potere e iniziare ad offrire i propri doni con il resto del mondo.

La Missione di Eugene è dare gli strumenti e il supporto che ogni persona necessita per esprimere il proprio SI alla vita senza esitazione, dubbio, vergogna, paura o credenza limitante!

“Sono costantemente ispirato e re-ispirato nel condividere sacri cerchi in tutto il mondo, dove ci si unisce per aprire i cuori ed invitare altri a fare lo stesso. In verità siamo molto più simili che diversi. Non sono certo qui per offrire nulla di veramente nuovo, ma per aiutarci a ricordare qualcosa di antico, di vero, che c’è sempre stato…che sei completo. Sei abbastanza. Meriti di amare ed essere amato. Globalmente, condividiamo llo stesso desiderio più profondo, il desiderio di essere visti semplicemente come siamo e di sentirci accettati. Insieme possiamo sostenerci in questo semplice ma profondo viaggio. Il mondo richiede un Tantra Tribale per tornare a casa verso l’amore. Possano tutti trovare la propria via di casa.”
Eugene Hedlund

www.facebook.com/sheddingskins
www.facebook.com/TribalTantra
————————–————————–————————–——
Ho conosciuto Eugene al Burning Man e seguito le sue Puja che mi hanno toccato nel profondo e caricato di energia. In occasione della sua visita a Roma abbiamo organizzato un incontro di presentazione del Tribal Tantra che lui pratica e diffonde per tutto il mondo, in vista di seminario di due giorni a Maggio seguito dalla Puja

Orari:
15:00 – 16.30 Presentazione del Tribal Tantra
17:00 – 20:00 Puja dell’Apertura del cuore

La presentazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione e massima puntualità (Posti limitati a 40)
Sarà in inglese, ma verrà fatta una traduzione sequenziale.

satsang

Coming Home in Helsinki: A Heart Opening Journey of 5 Rhythms® and Tribal Tantra

The War is Over. The time for protecting, defending…hiding this heart, your heart, has passed. There is a new calling… A calling to a new service: the service of love. The old armor, the sword and shield are no longer required. This is a calling to remember…and return to you…

Here begins the journey home. Step by step, unpeeling the layers, releasing the armor of false security and revealing the vibrant, living, breathing heart underneath…at last to revel in the freedom of spaciousness, as your unbound true and higher self is given permission to see, be seen and soar.

We arrive into our bodies, supported by the 5 Rhythms Map. From this rooted place, the ways of Tribal Tantra will invite us to soften our defenses and allow our Anahata, Fourth or Heart Chakra to open.

As individuals, in partnership and with tribe, we will undertake a transformational journey of dance, art and ceremony born from the spirit of shamanic journey work, heart centered tantric ceremony and the body presence of moving meditation and dance.

You are invited to this Sacred Gathering June 5-7 at Eskus Performing Center in Helsinki, Finland. All sessions and course materials included. Investment in Self: €195 (€165 if paid in full by Msy 15). *Friday Night Only €35

WHAT IS TRIBAL TANTRA?

Tribal Tantra is a practice of dance, ceremony, ritual, seeing and being seen which is born from and returns to our heart center. From this center there are four “ways” which we explore to learn the subtle nature of how we invite duality into our lives which veils us from the awakening to our true and authentic self.

The Four ways are: Surrender, Connection, Wholeness and Seeing.

The School of Tribal Tantra offers a full curriculum to support each individual seeker to discover, embody and share their unique gifts with the world through transformational workshops to Teacher Trainings for those called to the Movement Meditation or Tantric Paths.

The first US Level I Trainings for Movement Facilitators and Tantric Guides will be offered in April/May 2015. For more information or to be on the waiting list, email eugene@sheddingskins.com

ABOUT EUGENE:

Eugene Hedlund is a certified 5 Rhythms® teacher and founder of The School of Tribal Tantra. He is based in San Diego, CA and leads workshops and trainings (TT) in the US, Europe, Asia and Australia.

In 2014 alone, Eugene taught in 11 countries and 18 states. He is constantly inspired and re-inspired by the invitation to share sacred circles where seekers gather to open their hearts and invite others to do the same.

He has observed that in the end we are so much more alike than different the world over and it is intentional gatherings such as this which will offer the way to a genuine global spirit of oneness in our lifetime.

An Evening of Conscious Touch in DC

You are invited to a special evening exploring conscious touch. We are all yearning for greater connection, yet often find ourselves lacking a place where we may explore while having our boundaries honored in each moment.

Come co-create this special evening where we will be invited to find our ease in connection. Ease in giving. And Ease in receiving. And evening where much is possible, but nothing expected or required. In such a place, such a gathering of intention we may indeed find the connection we yearn for, without losing any sense of self.

Touch is a place where we as humans are often feeling a lack, but have an edge around asking for what we may desire or need. Let us create a container where all may be witnessed in their desire. A container where guilt, shame and fear around giving and receiving touch may be stripped away. Where we simply interact with consciousness and choice and that each honoring of another further honors ourselves.

We will begin with a simple ceremony of seeing and being seen, so that we may drop into presence with one another. From there we will co-create our agreements and boundaries for the evening. Then we will engage in some guided massage, so that no one needs worry about skill or technique. We can all learn and explore together. Elemental massage is a beautiful way to welcome our bodies and explore differing kinds of touch.

From there we will luxuriate in 4-8 handed massage inviting us to surrender to receiving. This particular offering tends to quiet the mind and allow deeper presence with the exquisite gift of being in a body.

Know that you may choose to participate with a particular partner. All boundaries around partnership, touch and clothing will be honored. We will invite our bodies to be clothed or unclothed based on the comfort level of each individual and those in their group if relevant.

This is an evening of self-exploration, opening to our natural touch-positive nature in a way which is intended to open more pathways to self-love.

I hope you will choose to gift yourself and us with your presence.

Details:

GlowHouse

Love Offering $25 individual / $45 Couple

Please be in touch with any questions or barriers to participation which may be addressed.

ABOUT EUGENE: Eugene Hedlund is founder of The School of Tribal Tantra and a certified 5 Rhythms® teacher based in San Diego, CA. He leads workshops and trainings in the US, Europe and Australia.

In 2014 alone, Eugene taught in 11 countries and 18 states. He is constantly inspired and re-inspired by the invitation to share sacred circles where seekers gather to open their hearts and invite others to do the same.

He has observed that in the end we are so much more alike than different the world over and it is intentional gatherings such as this which will offer the way to a genuine global spirit of oneness in our lifetime.

Coming Home in San Diego: A Heart Opening Journey of Sacred Tandava Dance and Tribal Tantra

The world around us is changing at an every swifter pace. Old paradigms are shifting before our eyes. While it may seem there is a great war going on between the new and old, many of us know, or have at least sensed that what really lies before us is a new age…

The change has already happened, we are simply surrendering to this new evolution at differing paces. What we witness in the world outside is less a struggle for outcome than the holding on to the old ways for fear of the unknown.

The truth is, there is no war. The War is Over. The time for protecting, defending…hiding this heart, your heart, has passed. There is a new calling… A calling to a new service: the service of love. The old armor, the sword and shield are no longer required. This is a calling to remember…and return to you…

Here begins the journey home. Step by step, unpeeling the layers, releasing the armor of false security and revealing the vibrant, living, breathing heart underneath…at last to revel in the freedom of spaciousness, as your unbound true and higher self is given permission to see, be seen and soar.

This calling is to set aside the armor and step into the vital vulnerability. Stand tall with an open heart and shine as the beacon of light inviting others to find and fall in love with themselves in your heart’s reflection.

We arrive Friday night into our bodies, supported by the Elemental and Sacred Tandava dance. From this rooted and lifted place, the ways of Tribal Tantra will invite us to soften our defenses and allow our Anahata, Fourth or Heart Chakra to open.

This path is not easy, but the rewards are beyond measure. Mercifully, we are not alone and our tools are many.

As individuals, in partnership and with tribe, we will undertake a transformational journey of dance, art and ceremony born from the spirit of shamanic journey work, heart centered tantric ceremony and the body presence of moving meditation and dance.

You are invited to this Sacred Gathering February 20:

Malashock Dance Studio in San Diego, CA.

All sessions and course materials included.
Friday Night Only $35

Accept the call. The time is now. Welcome home. ~ Eugene

Cover Art used with generous permission from JR Slattum: http://www.facebook.com/jrslattum

WHAT IS TRIBAL TANTRA?

Tribal Tantra is a practice of dance, ceremony, ritual, seeing and being seen which is born from and returns to our heart center. From this center there are four “ways” which we explore to learn the subtle nature of how we invite duality into our lives which veils us from the awakening to our true and authentic self.

The Four ways are: Surrender, Connection, Wholeness and Seeing.

The School of Tribal Tantra offers a full curriculum to support each individual seeker to discover, embody and share their unique gifts with the world through transformational workshops to Teacher Trainings for those called to the Movement Meditation or Tantric Paths.

The first US Level I Trainings for Movement Facilitators and Tantric Guides will be offered in April/May 2015. For more information or to be on the waiting list, email eugene@sheddingskins.com

ABOUT EUGENE:

Eugene Hedlund is a certified 5 Rhythms® teacher and founder of The School of Tribal Tantra. He is based in San Diego, CA and leads workshops and trainings (TT) in the US, Europe, Asia and Australia.

In 2014 alone, Eugene taught in 11 countries and 18 states. He is constantly inspired and re-inspired by the invitation to share sacred circles where seekers gather to open their hearts and invite others to do the same.

He has observed that in the end we are so much more alike than different the world over and it is intentional gatherings such as this which will offer the way to a genuine global spirit of oneness in our lifetime.

 

Tribal Tantra Atlanta: Conscious Connection Snuggle Experience

This heart centered gathering will begin with a simple Puja (Devotional) ceremony of seeing and being seen to welcome each other into the sacred space.

Our Conscious Connection Evening is a Non-Sexual, but Touch-Positive event. There will be a gently but clearly guided co-creation wherein we will agree as a tribe on some basic ground rules with the intent of allowing our most tender and vulnerable places to feel completely welcome in this circle of allies, lovers and friends.

We will practice attuning to the wisdom in our belly and the truth of our heart from which we may express those clear empowered Yes and No’s so as to be heard and honored for our choices in each moment.

This space is a an opportunity to be who you are with no expectations! A place to experience the energy of rooted support and love which is possible when we have arrived to a place of complete wholeness and welcome for all of our ease, our edge, our hopes, fears, doubts, dreams…all the known and unknown.

Often times it is the most simple and subtle offerings which reveal the most profound gifts. When we allow ourselves to see and be seen we also open pathways to more love in those tender places where we may not have felt supported, be it our emotional space, empowered masculinity/femininity, speaking or hearing truth or the subtle silent space which simply says “Yes, you. All of you. All of you is welcome here. You are whole. Complete. Everything you have ever needed is there within.”

Come gift yourself with this individual yet shared journey. Experience how we may all melt a few ice walls around our heart through support of the tribe and how we may open to new pathways of self-love with like-minded and like-hearted friends!

 

 

ABOUT EUGENE:
Eugene Hedlund is a certified 5 Rhythms® teacher, founder of GAEA, the Global Academy of Embodied Arts and the School of Tribal Tantra. He is based in San Diego, CA and leads workshops and trainings (GAEA & TT) in the US, Europe, Asia and Australia.

In 2014 alone, Eugene taught in 11 countries and 18 states. He is constantly inspired and re-inspired by the invitation to share sacred circles where seekers gather to open their hearts and invite others to do the same.

He has observed that in the end we are so much more alike than different the world over and it is intentional gatherings such as this which will offer the way to a genuine global spirit of oneness in our lifetime.